Menu

POGOJI SODELOVANJA na prireditvi DAN ZDRAVJA IN STREET ENERGY WEEK

1. Prijava na prireditev DAN ZDRAVJA IN STREET ENERGY WEEK (v nadaljevanju prireditev) je možna preko prijavnice na spletni strani www.energyweek.si najkasneje do 12.04.2019.

2. Z izpolnitvijo prijavnice ponudnik priznava in sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi.

3. Prijava je potrjena s plačilom kotizacije oz. varščine.

4. Za neprofitne organizacije, ki so prijavljene na javni razpis MOK, je kotizacija brezplačna. Le-ti pa so vseeno dolžni plačati varščino za najem stojnice, ki jo organizator, v kolikor ponudnik spoštuje pogoje sodelovanja, po prireditvi v celoti povrne.

5. Po dostavi prijavnice preko spletne strani prejme ponudnik predračun, ki ga mora v celoti in brez kakršnega koli odtegljaja poravnati do 19.04.2019.

6. Ob prijavi mora ponudnik obvezno navesti, če da in koliko stojnic potrebuje ter našteti ponudbo oz. animacijski program, ki ga namerava izvajati ob stojnici (kuhanje v živo, glasba ipd.).

7. O postavitvi razstavnega prostora oz. stojnice prijavljenemu ponudniku odloča organizator prireditve.

8. Organizator prireditve zagotovi vsakemu sodelujočemu ponudniku napis z nazivom ponudnika, ki jo sodelujoči prevzame ob registraciji in ob zaključku prireditve vrne na info točko.

9. Ponudnik je dolžan zagotoviti prisotnost na stojnici oz. prireditvenem prostoru ves čas prireditve, od 10:00 do 18:00.

10. Ob zaključeni prireditvi je sodelujoči dolžan pospraviti in počistiti svoj predstavitveni prostor.

11. Organizator zagotovi električno napeljavo v bližini stojnice (v kolikor proctor to omogoča), ponudnik pa je dolžan zagotoviti podaljšek.

12. Ponudnik mora s stojnico ravnati kot dober gospodar (poskrbeti mora, da stojnice ne poškoduje, skrbeti za red in čistočo na stojnici ter v njeni neposredni bližini).

13. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na izdelkih sodelujočega ponudnika ali krajo izdekov oz. morebitnih kazni, ki bi jih ponudnik prejel s sodelovanjem na prireditvi (npr. neizstavljanje računov, pomanjkanje neustreznih dovoljenj).

14. Na prireditvi je možna prodaja. Ponudniki, ki bodo na prireditvi prodajali svoje izdelke, prevzemajo odgovornost za računovodsko ustreznost prodaje in zagotavljajo, da bodo prodajali v skladu z računovodskimi pravili. V času prireditve se bo preverjalo ustreznost ravnanja posameznega ponudnika. V kolikor se posamezen ponudnik ne bo držal pravil sodelovanja, ga bomo prosili, da prireditev zapusti, posledično ne bo upravičen do vračila kotizacije oz. kotizacije.

15. Izvajalec prireditve ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti ter vsa ustrezna soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, ker bo ponudnik na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oz. gostinsko dejavnost. Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na sejmu, če ne dostavi zahtevanih dokumentov.

16. Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo ponudniki na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice.

17. Če prireditev odpade zaradi višje sile, organizator povrne ponudniku vplačano kotizacijo za sodelovanje.